Skip the NI Direct Bar
Skip navigation

100 Líofa Gaeltacht Bursaries for 2014 100 Sparánacht Gaeltachta Líofa in 2014

Culture Minister, Carál Ní Chuilín, has encouraged applications for the 2014 Líofa Bursary scheme.
Friday, 31 January 2014

Tá Carál Ní Chuilín, an tAire Cultúir, ag spreagadh daoine le hiarratas a chur isteach ar scéim Sparánachtaí Líofa 2014.

Líofa, the Minister’s campaign to bring the Irish language to a wider audience in the north, is sponsoring 100 places at colleges in Irish-speaking areas in Donegal.

Tá urraíocht á cur ar fáil faoi choinne 100 áit i gcoláistí i nDún na nGall atá lonnaithe i gceantair ina mbíonn an Ghaeilge á labhairt. Tá an urraíocht le fáil faoi Líofa, feachtas an Aire le tuilleadh daoine sa tuaisceart a chur ag labhairt na Gaeilge.

The Minister said; “I have found that when learning Irish it is invaluable to be surrounded by people speaking and using the language. I would like to ensure that as many people as possible are able to learn or improve their Irish by visiting the Gaeltacht and attending Irish Language summer courses.

Arsa an tAire; “De réir mo thaithí féin, tá sé fíorluachmhar bheith i gcuideachta daoine a labhraíonn Gaeilge agus tú ag foghlaim na teanga. Ba mhaith liom a chinntiú go mbeidh deis ag oiread daoine agus is féidir an Ghaeilge a fhoghlaim nó snas a chur uirthi trí sheal a chaitheamh sa Ghaeltacht agus freastal ar chúrsaí Gaeilge sa samhradh.

“Through the Líofa Gaeltacht Bursary scheme I have been able to ensure that we can support people who may previously have been unable to access this enriching Gaelic cultural experience due to financial constraints. I know that for many families the cost of going to the Gaeltacht can be an additional financial burden. This scheme offers practical financial assistance to people who have signed up to the Líofa challenge and pledged to reach fluency in Irish by 2015.

Trí scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa, tá mé in ann a chinntiú gur féidir linn tacaíocht a thabhairt do dhaoine nach raibh in ann dul chun na Gaeltachta roimhe seo mar gheall ar shrianta airgeadais le go bhfaighidh siad blaiseadh den eispéireas saibhir cultúrtha atá le fáil sa Ghaeltacht. Tuigim go maith gur ualach mór airgeadais ag cuid mhór teaghlach an costas a bhaineann le turas chun na Gaeltachta. Tugann an scéim seo cúnamh praiticiúil airgeadais do dhaoine atá cláraithe le Líofa agus atá ag tabhairt aghaidh ar an dúshlán bheith líofa sa Ghaeilge faoi 2015.

“I would encourage all those who are eligible to apply for the bursary scheme. I am sure all those able to attend will find it a rewarding experience and a great way to meet new people. With a mixture of formal classes and activities students can improve their fluency in the Irish language and deepen their awareness of their heritage. I believe that the rich cultural heritage on this island is something we all share and something we can all embrace and enjoy. The Irish language should be open to everyone, irrespective of their tradition, background or financial circumstances.”

Is mian liom gach duine is incháilithe a spreagadh le cur isteach ar an scéim sparánachtaí. Tá mé cinnte gur eispéireas luachmhar a bheidh ann dóibh siúd a rachaidh chun na Gaeltachta agus go mbuailfidh siad le cairde nua. Beidh meascán de ranganna foirmiúla agus gníomhaíochtaí eile ann a chuideoidh le foghlaimeoirí na Gaeilge éirí níos líofa agus cur leis an eolas atá acu ar a n-oidhreacht. Creidim gur rud atá i gcoitinne againn uile í oidhreacht shaibhir chultúrtha an oileáin seo, rud ar féidir linn uile tairbhe agus taitneamh a bhaint as. Ba chóir go mbeadh fáil ag gach aon duine ar an Ghaeilge, is cuma cén traidisiún nó cúlra lena mbaineann sé nó sí nó cad iad na cúinsí airgeadais acu.”

Notes to editors:

Nótaí d’eagarthóirí:

1. The Gaeltacht Bursary Scheme 2014 will be open to participants who meet the following criteria: Signed up to the Líofa 2015 challenge; Are not in receipt of any other scholarship; Reside in one of the six counties in the north of Ireland ie Armagh, Fermanagh, Antrim, Derry, Down, or Tyrone.

Beidh Scéim Sparánachtaí Gaeltachta 2014 oscailte do rannpháirtithe a chomhlíonann na critéir a leanas: Tá siad cláraithe le Líofa; Níl scoláireacht ar bith eile á fáil acu; Tá cónaí orthu i gceann amháin de na sé chontae a leanas i dtuaisceart na hÉireann – Aontroim, Ard Mhacha, Doire, an Dún, Fear Manach, nó Tír Eoghain.

2. Eligible applicants who meet one of the following criteria at the time of application will receive a full bursary (ie Course Fee and Accommodation): Applicant or the applicant’s child(ren) are in receipt of free school meals as approved by the local Education and Library Board (applicants will be required to provide a copy of the Board’s award letter); or are in receipt of one of the following:.

 • Pension Credit;
 • Income Support;
 • Income based Job Seekers Allowance;
 • Income related Employment and Support Allowance;
 • Guarantee element of State Pension Credit;
 • Support under the Immigration and Asylum Act 3; or
 • Young people who receive Income Support, income based Job Seeker’s Allowance or income related Employment and Support Allowance, in their own right, are also eligible.

Gheobhaidh iarratasóirí incháilithe a chomhlíonann ceann de na critéir seo a leanas tráth a gcuireann siad a n-iarratas isteach sparánacht iomlán (.i. Táille an Chúrsa agus Lóistín): Tá an t-iarratasóir nó páiste/páistí dá c(h)uid ag fáil béilí saora scoile faofa ag an Bhord áitiúil Oideachais agus Leabharlann (beidh ar iarratasóirí cóip de litir ón Bhord a dheimhníonn an méid seo a chur faoinár mbráid); nó tá ceann de na nithe a leanas á fháil acu:

 • Creidmheas Pinsin;
 • Liúntas Tacaíochta Ioncaim;
 • Liúntas Cuardaitheora Poist bunaithe ar Ioncam;
 • Liúntas Fostaíochta agus Tacaíochta bunaithe ar Ioncam;
 • An ghné ráthaíochta de Chreidmheas Pinsean Stáit;
 • Tacaíocht faoin Acht Inimirce agus Tearmainn 3; nó
 • Is incháilithe fosta daoine óga atá, as a gceart féin, ag fáil Liúntas Tacaíochta Ioncaim, Liúntas Cuardaitheora Poist bunaithe ar ioncam, nó Liúntas Fostaíochta agus Tacaíochta bunaithe ar Ioncam.

3. For more information and for a bursary application form visit the DCAL website

Le tuilleadh eolais agus foirm iarratais faoi choinne sparánachta a fháil, gabh chuig the DCAL website

4. Media enquiries to DCAL Communications Office on 028 9051 5047 or email:DCAL Communications Out of office hours please contact the Duty Press Officer via pager number 07699 715 440 and your call will be returned.

Cuireadh na meáin ceisteanna ar Oifig Cumarsáide RCEF ar 028 9051 5047 nó trí ríomhphost: Oifig Cumarsáide RCEF Taobh amuigh d’uaireanta oifige, déan teagmháil leis an Oifigeach Preasa atá ar Dualgas ar uimhir an ghlaoire 07699 715 440, agus cuirfear scairt ar ais ort.